قیمت کولر گازی سامسونگ

مدل

کد محصول

نام محصول

عملکرد 

مشخصات فنی 

قیمت مصرف کننده

MAX

مکس

AR13KCFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 12000

سرد

MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 12000 BTU

AR19KCFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 18000 

سرد

MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 18000 BTU

AR25KCFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 24000 

سرد

MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 24000 BTU

کلیک کنید

AR30KCFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 30000 

سرد

MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 30000 BTU

AR13KPFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 12000

سرد و گرم

MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 12000 BTU

AR19KPFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 18000 

سرد و گرم

MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 18000 BTU

AR25KPFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 24000

سرد و گرم

MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 24000 BTU

AR30KPFU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 30000 

سرد و گرم

MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 30000 BTU

GOOD

گود

AR13KCFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 12000 

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19KCFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 18000 

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25KCFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 24000 

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

AR13KPFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 12000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19KPFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 18000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25KPFS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 24000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

GOOD
بدون گارانتی

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 12000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 12000 BTU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 18000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 18000 BTU

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 24000 

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 24000 BTU

BETTER

بتر

AR13KCSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 12000 

سرد

VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19KCSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 18000 

سرد

VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25KCSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 24000 

سرد

VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

AR13KPSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 12000 

سرد و گرم

VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19KPSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 18000 

سرد و گرم

VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25KPSD

کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 24000 

سرد و گرم

VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

GOOD1

کم مصرف

AR10KSSS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 9000 

سرد و گرم

GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU

AR13KSSS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 12000 

سرد و گرم

GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU

AR19KSSS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 18000 

سرد و گرم

GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU

AR25KSSS

کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 24000 

سرد و گرم

GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU

ایستاده

معمولی

AP50M0

کولر گازی سامسونگ ایستاده MIRAGE سرد 50000

سرد

MIRAGE سرد ایستاده - ظرفیت 50000 BTU

AP50M1

کولر گازی سامسونگ ایستاده MIRAGE سرد و گرم 50000

سرد و گرم

MIRAGE سرد و گرم ایستاده - ظرفیت 50000 BTU

BORACAY S INVERTER

بورکای s اینورتر

کم مصرف

AR10MSFHE

کولر گازی سامسونگ اینورتر BORACAY S 9000 سرد و گرم 

سرد و گرم

BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 9000 BTU

AR13MSFHE

کولر گازی سامسونگ اینورتر 12000 BORACAY S سرد و گرم

سرد و گرم 

BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 12000 BTU

AR19MSFHE

کولر گازی سامسونگ اینورتر 18000 BORACAY S سرد و گرم

سرد و گرم 

BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 18000 BTU

AR25MSFHE

کولر گازی سامسونگ اینورتر24000 BORACAY S سرد و گرم

سرد و گرم 

BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 24000 BTU

BORACAY

معمولی

AR13MRFH

کولر گازی سامسونگ 12000 BORACAY سرد 

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19MRFH

کولر گازی سامسونگ 18000 BORACAY سرد 

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25MRFH

کولر گازی سامسونگ 24000 BORACAY سرد

سرد

GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

AR13MQFH

کولر گازی سامسونگ 12000 BORACAY سرد و گرم

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU

AR19MQFH

کولر گازی سامسونگ 18000 BORACAY سرد و گرم

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU

AR25MQFH

کولر گازی سامسونگ 24000 BORACAY سرد و گرم

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

ایستاده

کم مصرف

AF50MV

کولر گازی سامسونگ ایستاده 50000 MIRAGE سرد 

سرد

GOOD سرد و گرم تک پنل  - ظرفیت 50000 BTU

AF50MS

کولر گازی سامسونگ ایستاده 50000 MIRAGE سرد و گرم

سرد و گرم

GOOD سرد و گرم تک پنل  - ظرفیت 50000 BTU


برای کسب امتیاز کلیک کنید