کولر سامسونگ

بررسی مشخصات و ویژگی های گار مبرد R407

مبردها و محیط زیست

1 - تخریب لایه ازون

2 – ایجاد حالت گلخانه ای

پتانسیل تخریب لایه ازون ODP = Ozone Depletion Potential

پتانسیل افزایش حرارت کره زمین GWP = Global Warming Potential

نامگذاری مبردها

1 – اولین عدد سمت راست معرف تعداد اتمهای فلور است .

2 – دومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای هیدروژن به اضافه یک است .

3 – سومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای کربن منهای یک است .

اگر عدد سوم از سمت راست صفر باشد نوشته نمی شود .

مبردهای آلی متفرقه با سری 600 

مبردهای معدنی با سری 700 

مبردهای Azotrope با سری 500 و مبردهای Zeotrope با سری 400 نامگذاری می شوند .

R 1 3 4

F H+1 C-1

فشار و دمای اشباح : فشار نسبی + ا بار = فشار مطلق ( برحسب بار ):(P( g ) + 1 Bar=P(a

فشار نسبی + 14.5 پی اس آی = فشار مطلق ( برحسب پی اس آی ):(P( g ) + 14.5 Psi = P( a

خواص یک مبرد

  • نقطه انجماد پائین داشته باشد .

  • ضریب هدایت حرارتی بالا داشته باشد .

  • هادی الکتریسیته نباشد .

  • سمی نباشد .

  • آتش زا نباشد .

  • با روغن ترکیب شیمیائی نشود .

  • با روغن مخلوط نشود .

طبقه بندی مبردها

1 – هالوکربنها : ( Halocarbons ) دارای اتمهای کلر ، فلور ، بروم و ید مانند R22

2 – ایزوتروپ : ( ( Azeotropes مخلوط دو یا چند مبرد که بعد از اختلاط یک ماده واحد را تشکیل می دهند و خواص ماده جدید با هر کدام از مواد تشکیل دهنده آن متفاوت است . درصدهای مواد تشکیل دهنده این مبرد در حالتهای گاز و مایع مساوی است . R 507

3 – زیوتروپ : ) Zeotropes ) مخلوط دو یا چند مبرد که در فشار و دمای معین درصدهای تشکیل دهنده مواد در حالت گاز و مایع برابر نیستند . R407

نمایندگی مجاز تعمیرات کولر گازی اسپلیت سامسونگ