لیست قیمت کولر گازی سامسونگ

مدل کد محصول نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
MAX

مکس
AR13KCFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 12000 سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 12000 BTU
AR19KCFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 18000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 18000 BTU
AR25KCFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 24000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 24000 BTU
AR30KCFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 30000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 30000 BTU
AR13KPFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 12000 سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 12000 BTU
AR19KPFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 18000  سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 18000 BTU
AR25KPFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 24000 سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 24000 BTU
AR30KPFU کولر گازی سامسونگ اسپلیت مکس 30000  سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 30000 BTU
GOOD

گود
AR13KCFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 12000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19KCFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 18000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25KCFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 24000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU
AR13KPFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 12000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19KPFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 18000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25KPFS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD سه وجهی 24000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU
GOOD
بدون گارانتی
کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 12000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 12000 BTU
کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 18000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 18000 BTU
کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD بدون گارانتی 24000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 24000 BTU
BETTER

بتر
AR13KCSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 12000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19KCSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 18000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25KCSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 24000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU
AR13KPSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 12000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19KPSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 18000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25KPSD کولر گازی سامسونگ اسپلیت BETTER سه وجهی 24000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU
GOOD1

کم مصرف
AR10KSSS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 9000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU
AR13KSSS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 12000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU
AR19KSSS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 18000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU
AR25KSSS کولر گازی سامسونگ اسپلیت GOOD1 کم مصرف 24000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU

ایستاده

معمولی

AP50M0 کولر گازی سامسونگ ایستاده MIRAGE سرد 50000 سرد MIRAGE سرد ایستاده - ظرفیت 50000 BTU
AP50M1 کولر گازی سامسونگ ایستاده MIRAGE سرد و گرم 50000 سرد و گرم MIRAGE سرد و گرم ایستاده - ظرفیت 50000 BTU

BORACAY S INVERTER

بورکای s اینورتر

کم مصرف

AR10MSFHE کولر گازی سامسونگ اینورتر BORACAY S 9000 سرد و گرم  سرد و گرم BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 9000 BTU
AR13MSFHE کولر گازی سامسونگ اینورتر 12000 BORACAY S سرد و گرم سرد و گرم  BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 12000 BTU
AR19MSFHE کولر گازی سامسونگ اینورتر 18000 BORACAY S سرد و گرم سرد و گرم  BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 18000 BTU
AR25MSFHE کولر گازی سامسونگ اینورتر24000 BORACAY S سرد و گرم سرد و گرم  BORACAY S کولر گازی دیواری اینورتر - ظرفیت 24000 BTU
BORACAY

معمولی
AR13MRFH کولر گازی سامسونگ 12000 BORACAY سرد  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19MRFH کولر گازی سامسونگ 18000 BORACAY سرد  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25MRFH کولر گازی سامسونگ 24000 BORACAY سرد سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU
AR13MQFH کولر گازی سامسونگ 12000 BORACAY سرد و گرم سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 12000 BTU
AR19MQFH کولر گازی سامسونگ 18000 BORACAY سرد و گرم سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 18000 BTU
AR25MQFH کولر گازی سامسونگ 24000 BORACAY سرد و گرم سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 24000 BTU

ایستاده

کم مصرف

AF50MV کولر گازی سامسونگ ایستاده 50000 MIRAGE سرد  سرد GOOD سرد و گرم تک پنل  - ظرفیت 50000 BTU
AF50MS کولر گازی سامسونگ ایستاده 50000 MIRAGE سرد و گرم سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل  - ظرفیت 50000 BTU