لیست قیمت کولر گازی سامسونگ

مدل کد محصول نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
MAX

مکس
AR13KCFU کولر گازی اسپلیت مکس 13000 سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 13000 BTU 2.420.000
AR19KCFU کولر گازی اسپلیت مکس 19000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 19000 BTU 3.300.000
AR25KCFU کولر گازی اسپلیت مکس 25000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 25000 BTU 3.575.000
AR30KCFU کولر گازی اسپلیت مکس 30000  سرد MAX  سرد تک پنل - ظرفیت 30000 BTU 4.785.000
AR13KPFU کولر گازی اسپلیت مکس 13000 سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 13000 BTU 2.585.000
AR19KPFU کولر گازی اسپلیت مکس 19000  سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 19000 BTU 3.465.000
AR25KPFU کولر گازی اسپلیت مکس 25000 سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 25000 BTU 3.775.000
AR30KPFU کولر گازی اسپلیت مکس 30000  سرد و گرم MAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 30000 BTU 5.060.000
GOOD

گود
AR13KCFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 13000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU 2.600.000
AR19KCFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 19000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU 3.460.000
AR25KCFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 25000  سرد GOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU 3.780.000
AR13KPFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 13000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU 2.760.000
AR19KPFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 19000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU 3.630.000
AR25KPFS کولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 25000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU 3.990.000
GOOD
بدون گارانتی
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 13000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 13000 BTU
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 19000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 19000 BTU
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 25000  سرد و گرم GOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 25000 BTU 3.500.000
BETTER

بتر
AR13KCSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 13000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU 2.761.000
AR19KCSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 19000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU 3.773.000
AR25KCSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 25000  سرد VIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU 4.015.000
AR13KPSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 13000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU 2.926.000
AR19KPSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 19000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU 3.938.000
AR25KPSD کولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 25000  سرد و گرم VIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU 4.235.000
GOOD1

کم مصرف
AR10KSSS کولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 10000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 10000 BTU 2.970.000
AR13KSSS کولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 13000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 13000 BTU 3.135.000
AR19KSSS کولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 19000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 19000 BTU 4.235.000
AR25KSSS کولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 25000  سرد و گرم GOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 25000 BTU 4.950.000
ایستاده AP50M0 کولر گازی ایستاده MIRAGE سرد 50000 سرد MIRAGE سرد ایستاده - ظرفیت 50000 BTU 8.206.000
AP50M1 کولر گازی ایستاده MIRAGE سرد و گرم 50000 سرد و گرم MIRAGE سرد و گرم ایستاده - ظرفیت 50000 BTU 8.800.000