لیست قیمت کولر گازی سامسونگ

مدلکد محصولنام محصولعملکرد مشخصات فنی قیمت مصرف کننده
MAX

مکس
AR13KCFUکولر گازی اسپلیت مکس 13000سردMAX  سرد تک پنل - ظرفیت 13000 BTU2.110.000
AR19KCFUکولر گازی اسپلیت مکس 19000 سردMAX  سرد تک پنل - ظرفیت 19000 BTU2.780.000
AR25KCFUکولر گازی اسپلیت مکس 25000 سردMAX  سرد تک پنل - ظرفیت 25000 BTU3.080.000
AR30KCFUکولر گازی اسپلیت مکس 30000 سردMAX  سرد تک پنل - ظرفیت 30000 BTU4.180.000
AR13KPFUکولر گازی اسپلیت مکس 13000سرد و گرمMAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 13000 BTU2.240.000
AR19KPFUکولر گازی اسپلیت مکس 19000 سرد و گرمMAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 19000 BTU2.970.000
AR25KPFUکولر گازی اسپلیت مکس 25000سرد و گرمMAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 25000 BTU3.255.000
AR30KPFUکولر گازی اسپلیت مکس 30000 سرد و گرمMAX  سرد و گرم تک پنل - ظرفیت 30000 BTU4.365.000
GOOD

گود
AR13KCFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 13000 سردGOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU2.295.000
AR19KCFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 19000 سردGOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU2.955.000
AR25KCFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 25000 سردGOOD سرد تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU3.330.000
AR13KPFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 13000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU2.420.000
AR19KPFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 19000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU3.145.000
AR25KPFSکولر گازی اسپلیت GOOD سه وجهی 25000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل با طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU3.500.000
GOOD
بدون گارانتی
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 13000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 13000 BTU
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 19000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 19000 BTU
کولر گازی اسپلیت GOOD بدون گارانتی 25000 سرد و گرمGOOD سرد و گرم تک پنل بدون گارانتی - ظرفیت 25000 BTU3.500.000
BETTER

بتر
AR13KCSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 13000 سردVIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU2.475.000
AR19KCSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 19000 سردVIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU3.330.000
AR25KCSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 25000 سردVIRUS DOCTOR BETTER سرد تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU3.630.000
AR13KPSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 13000 سرد و گرمVIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 13000 BTU2.600.000
AR19KPSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 19000 سرد و گرمVIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم  تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 19000 BTU3.500.000
AR25KPSDکولر گازی اسپلیت BETTER سه وجهی 25000 سرد و گرمVIRUS DOCTOR BETTER سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی - ظرفیت 25000 BTU3.800.000
GOOD1

کم مصرف
AR10KSSSکولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 10000 سرد و گرمGOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 10000 BTU2.570.000
AR13KSSSکولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 13000 سرد و گرمGOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 13000 BTU2.815.000
AR19KSSSکولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 19000 سرد و گرمGOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 19000 BTU3.870.000
AR25KSSSکولر گازی اسپلیت GOOD1 کم مصرف 25000 سرد و گرمGOOD1 سرد و گرم تک پنل طراحی سه وجهی کم مصرف - ظرفیت 25000 BTU4.475.000
ایستادهAP50M0کولر گازی ایستاده MIRAGE سرد 50000سردMIRAGE سرد ایستاده - ظرفیت 50000 BTU7.260.000
AP50M1کولر گازی ایستاده MIRAGE سرد و گرم 50000سرد و گرمMIRAGE سرد و گرم ایستاده - ظرفیت 50000 BTU7.700.000